Měníme Kuřim
k lepšímu
Dovolte nám pokračovat!
Kandidátní listina
č. 2
Mgr. Ing. Drago Sukalovský kandidát na starostu | Ing. Jan Vlček MSc. kandidát na místostarostu

Naše výsledky

Před čtyřmi lety jsme vám slibovali, co vše hodláme, pokud ve volbách uspějeme, pro vás udělat. Naše tehdejší sliby si můžete dohledat a ověřit je. Protože se nám, díky vašim hlasům, podařilo vytvořit stabilní a silnou koalici, můžeme dnes hodnotit, jak jsme si, ve spolupráci s našimi koaličními partnery, v plnění předsevzetí vedli.

Jak jsme splnili své sliby

Jak se nám podařilo splnit to, k čemu jsme se před čtyřmi lety zavázali?

SPLNĚNO

Rekonstrukce ulice Legionářské a Blanenské

Je kompletně dokončena první etapa rekonstrukce ulice Legionářské včetně kanalizace,
vodovodu, vozovky, chodníků, parkovišť, přechodů, sítí, veřejného osvětlení atd. Dokončili
jsme i osázení nové zeleně, které se opravdu podařilo. Právě probíhá druhá etapa rekonstrukce, která se týká zbývající čísti ulice Legionářské, nám. Osvobození a části ulice Blanenské po kruhový objezd u wellness centra. I zde jde o kompletní opravu jako u první etapy s výjimkou nám. Osvobození, která je připravována jako samostatná investice.
Jednáme s Jihomoravským krajem o podobě, financování a termínu rekonstrukce zbývající části ulice Blanenské. I díky souběžné práci starosty Draga Sukalovského jako
předsedy výboru pro územní plánování a investice Jihomoravského kraje se jednání daří a
i na rekonstrukci této části Blanenské máme s JM krajem uzavřeno memorandum o
spolupráci. Rekonstrukce však může proběhnout až po dokončení a napojení nových
mimoúrovňových křižovatek na svitavské silnici u Podlesí a Prefy, projekčně ji začneme
v příštím roce.
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO

Opravíme nám. Osvobození

Rekonstrukce nám. Osvobození je v přípravě. Hotova, projednána a odsouhlasena je studie nové podoby náměstí od ateliéru RAW Brno. Momentálně probíhá příprava projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a hledáme další zdroje financování mimo rozpočet města. Rekonstrukci bychom chtěli zahájit v roce příštím, nejpozději v roce 2024.
SPLNĚNO

Příprava mimoúrovňových křižovatek na svitavské silnici u Podlesí, Prefy a Lipůvky

Podařilo se s ŘSD vyjednat zahájení přípravy mimoúrovňových křižovatek. Podepsali jsme
memorandum mezi městem Kuřim a Ředitelstvím silnic a dálnic Brno o spolupráci při přípravě křižovatek. Dohodli jsme se s investorem výstavby na Záhoří na urychlení stavby páteřní komunikace tak, aby po dokončení křižovatky u Podlesí vznikl nový příjezd do Kuřimi, který významně zlepší situaci při cestách z Kuřimi do Brna. Stavba křižovatek včetně třetí pod Lipůvkou by měla začít v roce 2024. Tyto nové křižovatky významně zlepší dopravní situaci na svitavské silnici, byť definitivní řešení je až dálnice D43.
SPLNĚNO

Příprava dálnice D43 s obchvatem Kuřimi

Je schválena 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, která určila jako nejvýhodnější historickou trasu D43 a jižní obchvat Kuřimi. ŘSD zpracovává technicko-ekonomickou studii úseku D1 – Brno – Kuřim – Svitávka. Po celou dobu jsme aktivně působili při přípravě aktualizace ZÚR a vyjednávali s ŘSD tak, aby navržená trasa D43 a obchvatu co nejlépe vyhovovala potřebám Kuřimi, což se podařilo. Aktivně vystupujeme i v soudních sporech, vyvolaných odpůrci zvolené trasy.
SPLNĚNO

Dokončíme rekonstrukci ZŠ Jungmannova

Rekonstrukce a rozšíření ZŠ Jungmannova byly dokončeny. Přibyly nejenom výukové
kapacity, ale také odborné učebny, zvětšila se jídelna, přibylo parkoviště, škola je plně
bezbariérová, upraveny jsou venkovní prostory. Momentálně připravujeme další přístavbu
nové budovy, kde vzniknou především odborné učebny. Většinu potřebných financí jsme
získali z dotací a z dotací budeme financovat i další rozvoj.
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO

Zaměříme se na ZŠ Tyršova a Komenského

Proběhla částečná rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ Tyršova, vznikly zde např. nové odborné učebny, moderní atrium, zlepšila se konektivita atd. Připravujeme rekonstrukci budovy na Komenského ulici také novou podobu hřišť u pracoviště Tyršova. Připravujeme zadání studie na přístavbu školy na Komenského ulici, neboť je nutné z důvodu budoucího navýšení počtu dětí zvýšit celkovou kapacitu základních škol.
SPLNĚNO

Zrekonstruujeme autobusové nádraží, postavíme parkoviště u vlakového nádraží s úschovnou kol a sociálním zázemím pro cyklisty

Rekonstrukce autobusového nádraží a stavba parkoviště se zázemí pro cyklisty se blíží dokončení. Hotov bude ještě letos. Na stavbu jsme získali dotaci ve výši 73 milionů korun.
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO

Postavit cyklostezky z Kuřimi na Lipůvku, do Brna, Kníniček a Veverské Bítýšky

Cyklostezka na Lipůvku včetně vnitroměstské cyklistické „magistrály“ je hotova. Kromě cyklostezky samotné bylo v jejím okolí vysazeno několik desítek stromů.
U cyklostezky do Brna, Kníniček je postavena první etapa z Brna do Jinačovic. Druhou etapu zdržely některé obtížně získatelné pozemky na trase, z nichž většinu jsme již získali do vlastnictví a projektujeme druhou etapu.
U cyklostezky do Veverské Bítýšky je rovněž hotova první etapa, a to z Kuřimi na rozhraní katastrů Moravských Knínic a Chudčic. I zde byly příčinou zdržení problémy s výkupem pozemků a také složité hledání nové trasy. Druhou etapu již rovněž projektujeme.
Zahájili jsme přípravy a projektování cyklostezky do Brna, Medlánek.
SPLNĚNO

Lepší služby pro seniory

Postavili jsme Klub seniorů a zajišťujeme jeho provoz. Podíleli jsme se na vzniku odlehčovací služby, kterou zřídila a provozuje brněnská společnost Betanie. Podílíme se rovněž na provozu této služby. K dokončení se blíží projekt nadstavby nad Klubem seniorů, kde vznikne denní stacionář a zázemí potřebné pro další sociální služby. I nadále dotujeme seniortaxi a celoroční předplatné jízdenky IDS pro seniory. Máme schválenu koncepci dalšího rozvoje sociálních služeb.
SPLNĚNO

Zaměříme se na prevenci sociálních patologií dětí a mládeže

Zřídili jsme, vybavili a financujeme provoz klubu Čas - nového nízkoprahového centra pro děti a mládež. Finančně podporujeme aktivity pro děti a mládež organizované různými institucemi a spolky. Preventivně mezi dětmi a mládeží působí nedávno zřízení městské policie.
SPLNĚNO

Zdravější životní prostředí

Zřídili jsme nový park Čs. letců na Komenského ulici včetně dětského hřiště. Vysadili jsme stovky nových stromů a novou zeleň v ulicích včetně ulice Legionářské. Máme připravenu rekonstrukci nádražního parku, kterou realizujeme v příštím roce. Připravujeme rekonstrukci zámeckého parku. Vybudovali jsme zelené střechy na veřejných objektech, např. na ZŠ Jungmannova.
Zpracovali jsme a schválili strategii adaptace města na klimatické změny a již jsme realizovali některá opatření, např. zřízení akumulačních nádraží na parkovišti u sportovní haly a v nádražním parku pro využití dešťových vod na zálivku zeleně.
Připravili jsme k realizaci projekt fotovoltaické elektrárny na střeše wellness centra a chystáme další.
Podařilo se nám dohodnout s Českým hydrometeorologickým ústavem instalaci měřicí stanice, která kromě základních údajů měří i škodliviny v ovzduší. Instalována bude v nejbližších týdnech na nám. 1. května.
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO

Vyšší bezpečnost a dostupnější služby složek IZS

Jednáme se Záchrannou službou JM kraje, Hasičským záchranným sborem a Policií ČR o zřízení společného stanoviště pro tyto základní složky IZS. Zadali jsme studii takovéhoto stanoviště.
Podařilo se zvýšit počet policistů obvodního oddělení PČR v Kuřimi.
Získali jsme dotace na nákup nové cisterny a dopravního automobilu pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů a vyhlásili výběrové řízení na jejich nákup.
Zřídili jsme městkou policii, která se podílí na dohledu nad veřejným pořádkem především v problémových lokalitách (především během pravidelných víkendových noční služeb) a výrazně se omezily excesy při parkování (stání na přechodech, chodnících, zeleni, v křižovatkách a na vyhrazených místech). Strážníci se zabývají i prevencí, zvláště mezi dětmi a mladistvými, a také na vyžádání asistují u zásahů Policie ČR.
Rozšířili jsme kamerový systém, a to v problémových lokalitách (vlakové nádraží, hřiště ZŠ Tyršova).
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO

Další rozvoj sportovního areálu

Podařilo se dohodnout s investorem na umístění zimního stadionu ve sportovním areálu namísto původně zvažovaných Dílů pod sv. Janem a podporujeme finančně jeho provoz. S investorem jednáme o jeho záměru přistavět další krytou halu s ledovou plochou.
Zřídili jsme nové tréninkové hřiště pro malé fotbalisty.
Získali jsme stavební povolení pro rekonstrukci lehkoatletického areálu, realizace závisí na získání dotace, o kterou opětovně usilujeme.
Připravujeme stavbu fotbalového hřiště s umělou trávou a další rozvoj wellness centra (mokrý bar, saunový svět).
SPLNĚNO

Udržíme město ve výborné finanční kondici

Hospodaření města a jeho finanční kondice je nezávislým auditorem Ing. Luďkem Tesařem hodnoceno jako jedno z nejlepších v České republice vůbec. Z jeho zprávy citujeme: „Kuřim potvrdila pozici jednoho z nejlépe hospodařících měst v rámci ČR. Město předvádělo jednu z nejlepších finančních politik v rámci ČR zaměřenou na investice a využívání finančního potenciálu města k rozvoji…“
Za poslední 4 roky jsme na investičních dotacích získali přes 200 milionů korun.
ZAŘÍZENO

Museli jsme se vypořádat s nečekanými problémy

Zřejmě nikdo z nás nečekal, že se budeme muset vypořádat s takovými problémy, jakými byly covidová pandemie, tornádo na jihu Moravě či válka na Ukrajině. Přesto se tak stalo a nám nezbylo, než na vzniklou situaci reagovat nejlépe, jak jen to šlo. Za to, že se nám to vcelku podařilo, vděčíme mnohým z vás.

Co jsme vše udělali v době covidu:

 • zajistili jsme a distribuovali ochranné prostředky pro kuřimské občany, především seniory,
 • zajistili jsme nákupy pro ohrožené skupiny obyvatel, především seniory,
 • zajistili jsme ochranné pomůcky pro kuřimské lékaře daleko dříve, než tak učinil stát,
 • zajistili jsme distribuci pomoci dodané státem a mnohé další.

Co jsme udělali pro postižené tornádem:

 • zakoupili a vybrali od kuřimských občanů materiální pomoc a dovezli ji na místo určení,
 • uvolnili jsme finanční pomoc a vyhlásili finanční sbírku pro postižené,
 • našli jsme postiženou rodinu s vazbami na Kuřim a s pomocí kuřimských firem a občanů opravily poškozený dům a mnohé další.

Co jsme udělali pro uprchlíky z válkou postižené Ukrajiny:

 • v první vlně se postarali o ubytování v hotelech a ubytovnách, 
 • vyhlásili jsme finanční sbírku na úhradu nákladů spojených s pobytem uprchlíků
 • organizovali ubytování uprchlíků v rodinách,
 • pomáhali s výukou pro ukrajinské děti a s hledáním práce pro dospělé,
 • upravili jsme pro ubytování uprchlíků bývalou správní budovu a získali finance na její provoz.

Co se nám dále podařilo:

 • dokončili jsme rekonstrukci kulturního domu, a i přes problémy s covidem jsme rozšířili nabídku kulturních a společenských akcí,
 • rekonstruovali jsme uliční prostor ulic Zahradní, Úvoz, Školní, U Stadionu, vnitrobloku Bezručovy ulice a další. Zahájili jsme rekonstrukci ulici Nerudovy, připravenu máme rekonstrukci prostoru včetně stavby nového parkoviště na spojnici nám. Osvobození a ulice Na Zahrádkách,
 • zrekonstruovali jsme chodníky a parkoviště, např v ulici U Stadionu, 
 • zřídili jsme nové zastávky autobusů IDS u Popkovy ulice a vybavili jsme stávající zastávky novými přístřešky,
 • zrekonstruovali jsme povrchy všech tělocvičen základních škol,
 • postavili jsme novou venkovní posilovnu na ZŠ Jungmannova, 
 • zrekonstruovali jsme zahradu MŠ Komenského,
 • zrekonstruovali jsme dětská hřiště, např. na ulici Brněnské,
 • zpřístupnili jsme část kuřimských štol pod Zárubou a detailně zmapovali zbylou část,
 • postavili jsme parkoviště pro wellness centrum a sportovní areál včetně zeleně a akumulace dešťové vody a upravili jsme prostor před wellness centrem,
 • zrekonstruovali jsme kanalizaci na ulici Zahradní a Bezručově,
 • dokončili první etapu rekonstrukce vodojemu na Zárubě, pokračujeme v rekonstrukci druhou etapou,
 • zrekonstruovali jsme sportovní střelnici,
 • zrekonstruovali jsme veřejné osvětlení, např. v ulicích Legionářská, Na Zahrádkách, Zahradní, Úvoz, Pod Zárubou atd.,
 • vybavili jsme městské technické služby novou technikou (zametací stroj, kropicí vůz, popelářský vůz atd.),
 • zpevnili jsme a upravili polní cesty,
 • zavedli jsme sdílená kola,
 • připravili jsme komunitní zahradu na Dílech pod sv. Janem,
 • zvýšili jsme finanční podporu sportovních, kulturních a společenských aktivit ve městě,
 • pokročili jsme v mapování moderní kuřimské historie a vydali další knihy o historii města (Kuřim a její legionáři, Malé příběhy velkých dějin),
 • připomněli jsme památku kuřimských odbojářů instalací pamětních desek,
 • ocenili jsme cenami a medailemi města osobnosti, které se zasloužili o rozvoj města nebo společnosti,
 • a mnohé další.

 

A co chceme prosadit v příštím volebním období? 

Mezi naše priority bude patřit především

v oblasti investiční:

– dokončit rekonstrukci ulice Legionářské a Blanenské,
– zrekonstruovat náměstí Osvobození,
– dokončit modernizaci ZŠ Jungmannova a ZŠ Tyršova,
– postavit denní stacionář pro seniory a rozšířit spektrum nabízených sociálních služeb o nové,
– zrekonstruovat městský stadion (atletickou část a fotbalové hřiště), připravit stavbu fotbalového kříště s umělou trávou,
– připravit ke stavbě, případně zahájit stavbu nového pavilonu 18 třídní základní školy,
– připravit zřízení gymnázia,
–  ve  spolupráci  s  Ředitelstvím  silnic  a  dálnic  postavit mimoúrovňové křižovatky u  Podlesí  a Prefy,
– dokončit cyklostezky z Kuřimi do Jinačovic, do Veverské Bítýšky a do Brna, Medlánek,
– zastavit  se  nemohou  ani  práce  na  drobnějších  stavbách  a  investicích, městských silnicích, parkovištích, chodnících, autobusových zastávkách (nové zastávky na Zámecké ulici), veřejném osvětlení atd.,

v oblasti rozvoje města:
– i nadále působit ve prospěch přípravy stanovené optimální historické trasy D43 a jižního obchvatu města,
– při přípravě a výstavbě nové bytové výstavby důsledně uplatňovat a vynucovat zájmy města pomocí plánovacích smluv s investory. Takovou plánovací smlouvu máme uzavřenu například s investorem výstavby na Záhoří. Ten se v ní např. zavazuje postavit a předat městu mateřskou školu, postavit podzemní parkoviště, infrastrukturu pro obchody a služby a mnohé další,
– ve spolupráci s ŘSD přispět (např. výkupy pozemků či koordinací s investorem Záhoří nebo Povodím Moravy) k co nejrychlejší stavbě mimoúrovňových křižovatek u Podlesí, Prefy a Lipůvky a zlepšit tím situaci v silniční dopravě z Brna a do Brna,

v oblasti životního prostředí:
– životní prostředí je důležitým aspektem každé činnosti a investice,
– i nadále udržovat, obnovovat a rozšiřovat městskou zeleň a prvky ekologické stability v příměstské krajině,
– výstavba dalších prvků ekologické stability, především zařízení pro zadržení vody v krajině,
– postavíme nový park nad Díly za sv. Janem,
– zrekonstruujeme nádražní a zámecký park,
– zrekonstruujeme zeleň na ulici Tišnovské a Tyršově obdobně, jako tomu je nyní na ulici Legionářské,
– postupně realizovat další cíle definované strategií adaptace města na klimatické změny, především hospodaření s vodou,
– zlepšit a zatraktivnit cestování hromadnou dopravou,
– zaměříme se i na „drobná“ opatření, např. zelené střechy,

v oblasti hospodaření a financování města:
– hospodaření města je nezávislým auditorem Ing. Luďkem Tesařem hodnoceno jako jedno z nejlepších v České republice vůbec, rating města je na nejvyšším stupni A jak v oblasti finanční kondice, tak stavu financí,
– vzhledem k aktuální situaci na trhu s energiemi se zaměříme na úsporná opatření všeho druhu,
– budeme snižovat náklady na provoz městských zařízení využitím nových technologií, především solárními elektrárnami a tepelnými čerpadly,
– budeme zvyšovat vlastní příjmy efektivním pronájmem obecního majetku,
– i  nadále  s  využitím  všech  zkušeností  budeme  usilovat  o  získávání dotací,

v oblasti pomoci občanům:
– nečekají nás lehké časy (ceny energií, potravin, dalšího zboží i služeb neustále rostou) a jsme připraveni kuřimským občanům pomoci,
– nejméně příští dva roky nezvýšíme poplatky za odpady a psy a daň z nemovitosti,
-jsme připraveni zřídit městský fond pomoci pro sociálně nejslabší a financovat ho z příjmů z měření rychlosti,

ostatní:
– i nadále hodláme pokračovat v podpoře sportu, kulturních a společenských aktivit,
– budeme mapovat a zpřístupňovat moderní historii města, obnovíme kuřimský kroj,
– zaměříme se na sociální služby, především pro seniory,
– udržíme širokou informovanost o dění na radnici. 

Není toho málo, co chceme v příštích čtyřech letech dokázat. V minulosti jsme ukázali, že své sliby dokážeme plnit. Pokud dostaneme příležitost v práci pro město Kuřim a jeho občany pokračovat, víme, čeho chceme dosáhnout i jak toho dosáhnout. Uplynulé volební období ukázalo, že měníme Kuřim k lepšímu. 

Dovolte nám tedy pokračovat!

Vaše KUŘIMSKÁ OBČANSKÁ LIGA