Měníme Kuřim
k lepšímu
Dovolte nám pokračovat!
Kandidátní listina
č. 2
Mgr. Ing. Drago Sukalovský kandidát na starostu | Ing. Jan Vlček MSc. kandidát na místostarostu

Naše priority pro Kuřim

Opravené ulice Legionářská a Blanenská vč. nám. Osvobození

Chceme navázat na úspěšnou obnovu ulice Legionářské a dokončit rekonstrukci ulice Legionářské a Blanenské a také zrekonstruovat náměstí Osvobození podle vítězného návrhu z architektonické soutěže. Zaměříme se i na nám. 1. května.

Lepší automobilová i hromadná doprava

Budeme tak, jako dosud, spolupracovat s ŘSD na výstavbě mimoúrovňových křižovatek u Podlesí, Prefy a Lipůvky včetně nového příjezdu do Kuřimi od Podlesí, což významně zlepší dopravu z Kuřimi do Brna.
Stejně tak podpoříme přípravu dálnice D43 a obchvatu Kuřimi tak, jak je určují Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Přitom budeme trvat na nejlepších možných opatřeních pro ochranu životního prostředí a pohody bydlení obyvatel Kuřimi.
Dokončíme rekonstrukci autobusového nádraží, stavby parkoviště a zázemí pro cyklisty.
Dokončíme cyklostezku do Veverské Bítýšky, postavíme cyklostezky do Jinačovic, a především do Brna-Medlánek, které již připravujeme projekčně.

Kvalitní vzdělávání v moderních školách

Po již realizovaných dvou etapách modernizace a rozšíření základní školy Jungmannova dokončíme rozvoj této školy dostavbou nových, především odborných učeben.
Připravíme další modernizaci školy na Tyršově ulici a rekonstrukci školy na Komenského ulici.
Zároveň se soustředíme na přípravu rozšíření kapacit základních škol, např. dostavbou školy na Komenského ulici
v podobě nového pavilonu s 18 třídami a dalším potřebným zázemím.
Tématem bude i vznik střední všeobecné školy a podpora stávající střední strojírenské školy.
Dokončili jsme rekonstrukce mateřských škol a připravíme se na další růst jejich kapacity.

Vylepšíme životní prostředí

Životní prostředí je důležitým aspektem každé naší činnosti a investice. Zaměříme se na údržbu, obnovu a rozšiřování městské zeleně a prvků ekologické stability v příměstské krajině. Zřídíme další nový park nad Díly za sv. Janem, zrekonstruujeme nádražní a zámecký park.
Zrekonstruujeme zeleň na ulici Tišnovské a Tyršově obdobně, jako tomu je nyní na ulici Legionářské. Postupně budeme realizovat i další cíle definované strategií adaptace města na klimatické změny, především hospodaření
s vodou.
Zaměříme se i na „drobná“ opatření, např. zelené střechy.

Sociální služby nejen pro seniory

Po vzniku odlehčovací služby a klubu seniorů připravujeme další potřebnou službu především pro seniory – denní stacionář v chystané nástavbě nad Klubem seniorů. Zároveň rozšíříme a modernizujeme zázemí pro Centrum sociálních služeb a zřídíme další nové sociální služby, např. služby sociální rehabilitace, tísňové péče či služby aktivizace pro seniory. Počítáme s podporou seniortaxi a ročních jízdenek IDS pro seniory.
Budeme hledat možnosti pro stavbu a provozování domova seniorů.
I nadále budeme podporovat činnost nízkoprahového klubu pro děti a mládež a terénní práci s nimi.

Efektivní hospodaření

Hospodaření našeho města je nezávislým auditorem Ing. Luďkem Tesařem hodnoceno jako jedno z nejlepších v České republice vůbec, rating města je na nejvyšším stupni A jak v oblasti finanční kondice, tak stavu financí.
Vzhledem k aktuální situaci na trhu s energiemi se zaměříme na úsporná opatření všeho druhu, budeme snižovat náklady na provoz městských zařízení využitím nových technologií, především solárními elektrárnami a tepelnými čerpadly.
Za právě končící volební období jsme získali přes 200 milionů investičních dotací, i nadále budeme usilovat o další.

Pomoc našim občanům

Je jisté, že nás teď nečekají lehké časy, ceny energií, potravin, dalšího zboží i služeb neustále rostou do závratných výšek. Kuřimským občanům pomůžeme, nejméně příští dva roky nezvýšíme poplatky za odpady a psy a daň z nemovitosti.
Jsme také připraveni zřídit městský fond pomoci pro sociálně nejslabší.

Řízený rozvoj města

Při přípravě a výstavbě nové bytové výstavby budeme i nadále důsledně uplatňovat a vynucovat zájmy města pomocí plánovacích smluv s investory. Takovou plánovací smlouvu máme uzavřenu také s investorem výstavby na Záhoří. Ten se v ní např. zavazuje postavit a předat městu mateřskou školu, postavit podzemní parkoviště, infrastrukturu pro obchody a služby a mnohé další.
Obdobně budeme postupovat i u dalších rozvojových projektů.

Infrastruktura pro život i volný čas

Chceme dotáhnout do konce připravenou rekonstrukci městského stadionu (atletickou část a fotbalové hřiště) a připravit stavbu fotbalového hřiště s umělou trávou.
Najdeme místo a zřídíme nový skatepark i sportoviště pro hasičský sport.
Dokončíme opravy vodojemů, zrekonstruujeme kanalizaci na Podlesí včetně nových komunikací.
Budeme pokračovat v přípravách nového sídla základních složek IZS – záchranné služby, policie i hasičů. Zastavit se nemohou ani práce na drobnějších stavbách a investicích, městských silnicích, parkovištích, chodnících, autobusových zastávkách (nové zastávky na Zámecké ulici), veřejném osvětlení atd.